Smluvní podmínky

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb).

Poskytovatel zdravotních služeb: JK Smile s.r.o. , IČ: 106 77 054, dále též jako „JK Smile s.r.o.“ či „poskytovatel“.

Termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona. Termínem „lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky. Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.

 

Povinnosti poskytovatele

 1. JK Smile s.r.o. se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a vnitřními řády poskytovatele.
 2. JK Smile s.r.o. se zavazuje vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů.   
 3. JK Smile s.r.o. nakládá s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými přepisy. Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem. V případě existence více možných variant léčby seznámí JK Smile s.r.o. pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností. Poskytovatel je povinen objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání pacientů. Poskytovatel je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/pacient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl. Poskytovatel je povinen korektně komunikovat (před ošetřením) i následně zúčtovat (po ošetření) poskytnuté zdravotní služby.   
 4. JK Smile s.r.o. si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:
  – pacient nedodržuje navržený léčebný postup
  – pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
  – pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů
  – požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
  – z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody) 

Povinnosti pacienta

 1. Pacient je povinen:
  – dodržovat navržený léčebný postup
  – řídit se vnitřním řádem poskytovatele
  – pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
  – pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) zdravotních rizik
  – akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jakou nezbytnou součást léčby
  – poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu
  – dbát o vysoký standard své zubní hygieny 
 2. Pacient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygienistky. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit – ústně, telefonicky či e-mailem. Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně. Pacient si musí být vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace, kterou je poskytovatel oprávněn požadovat po pacientovi.
 3. Pro případ absence pacienta (dle předchozího odstavce) tímto obě strany sjednávají smluvní pokutu, kterou je oprávněn poskytovatel vyúčtovat pacientovi. Smluvní pokuta činí 1000 kč za neomluvenou absenci. Smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat pacientovi. Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení.
 4. Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem – osobně nebo telefonicky v sídle společnosti JK Smile s.r.o.

Nadstandardní stomatologie

 1. JK Smile s.r.o. nabízí širokou škálu výkonů nadstandardních stomatologie, s orientací na kvalitu, moderní technologie a mini-invazivní (bezbolestné) výkony. I v oblasti nadstandardní péče vždy existuje více variant léčby a pacient dostává na výběr z několika možností. Pacient je vždy informován o možných variantách péče a jejich cenách – ještě před poskytnutím ošetření.  
 2. Pojišťovny v ČR hradí pouze malou část nákladů kvalitní stomatologie, a navíc jen při použití levných (zastaralých) materiálů a postupů – takové však naše klinika neposkytuje. Většina typů ošetření, která vedou k dlouhodobému zachování či kvalitní náhradě Vašeho chrupu bohužel v současné době hrazeny pojišťovnou nejsou nebo je pojišťovny platí jen z části a pacient si musí tato poskytnutá ošetření doplatit.
 3. Plně hrazené ošetření zdravotní pojišťovnou jsou: vstupní a preventivní prohlídky, zhotovení rentgenového snímku.
 4. Částečně hrazené ošetření zdravotní pojišťovnou: protetické výrobky laboratoře – korunky, můstky, kořenové inlaye, některé snímatelné zubní náhrady.
 5. Ošetření nehrazené zdravotní pojišťovnou: výkony – výplně, endodontické ošetření, zubní implantáty.
 6. Našim cílem je kvalita poskytnutého ošetření, jež vede k esteticky dokonalému a dlouhotrvajícímu zdravému úsměvu.
 7. Individuální možné varianty léčby a cenový návrh pro daného pacienta sdělí lékař pacientovi na základě vyšetření, a to před vlastním léčebným výkonem. U rozsáhlých (klinicky i cenově náročných) rekonstrukčních výkonů připraví lékař pacientovi cenový plán. V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena finálně navýšena pouze dle aktuální minutové sazby ordinace. Minutová sazba ordinace je zpřístupněna v ceníku poskytovatele. Smyslem dentální hygieny je orientace na včasnou prevenci. Minutová sazba (MS) reprezentuje veškeré náklady za výkon ordinace – zahrnující odbornou práci, použité technologie i běžné (standardní) materiály a zajištění hygienického režimu ordinace. Speciální materiály (jednorázové nástroje, speciální hmoty, atd.), implantáty a protetické výrobky nejsou zahrnuty v minutové sazbě a účtují se pacientovi zvlášť.
 8. Úhrada se provádí vždy na základě detailní specifikace pro pacienta. Platba probíhá hotově. V případě externí výroby protetických výrobků či nákupu specifických implantátů může být vyžádána záloha až ve výši 100 %.

Reklamace

 1. JK Smile s.r.o. poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny výplně a protetické práce (korunky, můstky). Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.). Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou: nedbalost k ústní hygieně, neuposlechnutí lékařského doporučení, nesprávné používání protézy, neléčená dysfunkce čelistního kloubu, systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.), zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.  
 2. Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

Závěrečné ujednání

 1. Smlouva vstupuje v platnost dnem registrace pacienta – jeho podpisu a vyjádření souhlasu na registračním formuláři.